SZKOLENIE

Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

I. CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku lub awarii, a w sytuacji, gdy wypadek lub awaria zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ich skutków, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa załogi pojazdu, innych osób i środowiska.

II. UCZESTNICY SZKOLENIA

W kursach ADR mogą uczestniczyć:
 1. W kursie początkowym - podstawowym: kierowcy spełniajacy wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym, którzy ukończyli 21 lat, ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR.
 2. W kursie początkowym - specjalistycznym: kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.
 3. W kursie doskonalącym - podstawowym lub specjalistycznym: kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenia ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności.
 

III. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

 1. Zajęcia rozpoczynaja się w soboty o godz. 08.00 i w zależności o zapotrzebowania przeprowadzane są w następującej kolejności: kursy podstawowe, kursy specjalistyczne: przewóz: w cysternach, materiałów i przedmiotów kl. 1, materiałów promieniotwórczych kl. 7. Każdy kurs kończy sie egzaminem przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
 2. Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut. Czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
 3. W przypadku uczestnictwa w więcej niż w jednym kursie kursant nie może uczestniczyć w więcej niż w 8 godzinach zajęć lekcyjnych dziennie.

IV. GODZINOWY WYMIAR ZAJĘĆ

 1. Kurs początkowy:
  1. Kurs podstawowy - nie mniej niż 18+1,
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu w cysternach - nie mniej niż 13+1,
   2. w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów kl. 1 - 8,
   3. w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych kl. 7 - 8.
 2. Kurs doskonalący:
  1. Kurs podstawowy - nie mniej niż 14+1,
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu w cysternach - nie mniej niż 6+1,
   2. w zakresie przewozu przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 - 5,
   3. w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 - 5.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Szkolenie może rozpocząć osoba, która złoży następujące dokumenty:
 1. Zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Kserokopia prawa jazdy.
 3. Kserokopia posiadanego dotychczas zaświadczenia ADR - tylko uczestnicy kursów specjalistycznych i doskonalących.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 

VI. OPŁATY I PŁATNICY

Koszty opłaty za kurs dokształcający, w tym za egzamin, ponosi:
 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujący takie przewozy - w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiście wykonuje tę działalność.
 2. Jednostka wojskowa - w przypadku szkolenia żołnierzy na potrzeby wojska.
 3. Uczestnik kursu - w innych wypadkach.

VII. WARUNEK UKOŃCZENIA KURSU

Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa.
Zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat wydaje (przedłuża) Marszałek Województwa Lubuskiego po zdaniu egzaminu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki