EGZAMINOWANIE

Skarga na przebieg egzaminu

  • 28-05-2024
Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik ma prawo złożyć skargę dotyczącą egzaminu państwowego. Skargę wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie do 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do marszałka województwa za pośrednictwem dyrektora WORD zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t.j. z późn. zm.). Złożenie skargi w terminie późniejszym spowoduje jej odrzucenie bez rozpatrywania.

Skarga powinna zawierać:

  • Dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby egzaminowanej;
  • Dane egzaminu (Kategoria, data, godzina) oraz inne informacje opcjonalne mogące pomóc w rozpatrzeniu skargi (numer pojazdu, dane egzaminatora);
  • Szczegółowy opis/uzasadnienie wyjaśniające zdarzenie dotyczące egzaminu państwowego;

Skargę można złożyć:

  • osobiście w sekretariacie WORD - w formie papierowej z podpisem odręcznym;
  • przez operatora pocztowego - w formie papierowej z podpisem odręcznym;
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WORD Zielona Góra;
  • drogą e-mail na adres zgora@wordy.pl w formie załącznika podpisanego profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba składająca skargę ma prawo wglądu do nagrania zarejestrowanego przebiegu egzaminu praktycznego.

Załączniki