EGZAMINOWANIE

Egzamin teoretyczny

I. PONOWNY EGZAMIN TEORETYCZNY

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu teoretycznego w tym samym dniu.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Egzaminy teoretyczne prowadzone są tylko w siedzibie głównej WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b. Jednocześnie egzamin teoretyczny może odbywać się dla 15 osób. Niedopuszczalne jest spóźnienie się na egzamin teoretyczny. Osoba przystępująca do egzaminu powinna posiadać ważny dokument tożsamości tj.:
 • dowód osobisty,
 • karta pobytu,
 • paszport lub inny dokument podróży,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgoda na pobyt tolerowany,
 • dokument mObywatel (w aplikacji na telefonie)
pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej (jeżeli elektroniczny profil zawiera numer pesel, a dokument tożsamości go nie zawiera, to egzaminator żąda okazania dokumentu "Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL" ),
 
Osoby obcojęzyczne, mają możliwość odbycia egzaminu teoretycznego w języku:
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • ukraińskim
Osoby, które nie władają językiem polskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, powinny zapewnić sobie - na własny koszt -  udział tłumacza przysięgłego. Może on być obecny podczas części teoretycznej,  jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu.
 
Osoby głuchonieme mają możliwość odbycia egzaminu teoretycznego z prezentacją pytań i możliwych odpowiedzi w języku migowym (dotyczy tylko kategorii B).
 
Osoby mające trudności z obsługą myszki komputerowej mają możliwość odbyć egzamin teoretyczny na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w monitor dotykowy. Ze względu na to, że jest tylko jedno takie stanowisko, chęć odbycia na nim egzaminu teoretycznego należy zgłosić przy zapisie w biurze obsługi klienta.
 

III. ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 •  Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,
 • Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi,
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,.
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

IV. BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa  ( 20 pytań ):
 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt ),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).
Część specjalistyczna ( 12 pytań ):
 • Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

V. ETAPY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 1. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu.
  Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe. Każda osoba egzaminowana powinna sprawdzić czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności.
   
 2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania
  Ta część egzaminu ma na celu zapoznanie osoby egzaminowanej z:
  • poszczególnymi elementami systemu wyświetlanymi na ekranie monitora,
  • sposobem udzielania odpowiedzi oraz zmiany udzielonej odpowiedzi,
  • uruchamianiem zawartości multimedialnej.
    
 3. Egzamin próbny
  Osoba egzaminowana ma możliwość samodzielnego zapoznania się z przebiegiem egzaminu, zaznaczenia lub zmiany odpowiedzi, a także uruchomienia filmu. Udzielenie odpowiedzi na tym etapie nie wpływa na wynik egzaminu państwowego.
   
 4. Egzamin państwowy
  Osoba egzaminowana udziela odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą. Udzielone odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.
   
 5. Prezentacja wyniku
  Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów.
   
 6. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi
  Ta część dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym. Pozwala ona na zapoznanie się osoby z pytaniami, na które udzieliła błędnych odpowiedzi.