Informacje podstawowe

Informacje o zapisach na egzamin

Podstawowe informacje dotyczące zapisów na egzaminy państwowe na prawo jazdy.

I. WYMAGANIA PRZY ZAPISIE NA EGZAMIN

W celu dokonania zapisu na egzamin niezbędne jest podanie:
 • Numer PESEL lub daty urodzenia dla obcokrajowców nieposiadających numeru Pesel;
 • 20 cyfrowego numeru PKK ( profilu kandydata na kierowcę).
Numer PKK uzyskuje się z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zdającej. Warunkiem dokonania zapisu na egzamin jest wniesienie odpowiedniej do kategorii i zakresu egzaminu opłaty egzaminacyjnej. Podanie numeru PKK niezbędne jest tylko przy pierwszym zapisie na egzamin.

II. MOŻLIWE SPOSOBY ZAPISU NA EGZAMIN

 1. Osobisty (lub przez osobę upoważnioną) zapis na egzamin w biurze obsługi klienta WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b
  • Po okazaniu numeru PKK oraz PESEL lub daty ur. dla obcokrajowców, zostaje pobrana opłata i wyznaczona data egzaminu.
  • Po ustaleniu terminu wydane zostaje zaświadczenie oraz dowód wpłaty.
    
 2. Zapis na egzamin poprzez złożenie rezerwacji przez sieć Internet w portalu www.info-car.pl
  • Po dokonaniu rezerwacji terminu egzaminu poprzez portal Info-Car zostaje ona zweryfikowana przez pracownika WORD, a na adres e-mailowy zostaje wysłane  potwierdzenie zapisu,  bądź też informacja o powodzie jego odrzucenia.
Zapis na egzamin w Zielonej Górze prowadzony jest na wszystkie kategorie.Zapis na egzamin w Żaganiu, prowadzony jest w Zielonej Górze w zakresie kat. B, A, A1, A2, AM oraz poprzez internetowy portal info-car w zakresie kat B. Egzaminy praktyczne w portalu info-car zawierają dodatkową informację „ŻAGAŃ/TOMASZOWO”.
 
Egzaminy praktyczne w Żaganiu w zakresie kategorii A, A1, A2, AM mogą być przeprowadzone wyłącznie na pojazdach dostarczonych przez ośrodki szkolenia kierowców. Zapis na egamin odbywa się przez upowaznioną osobę z OSK.

III. WARUNKI ZAPISU NA EGZAMIN

Zapis na egzamin teoretyczny:
 • PKK oraz PESEL lub data ur. dla obcokrajowców.
 • Opcjonalne ukończenie szkolenia teoretycznego w OSK (bez szkolenia eksterniści, którzy poza OSK przygotowali się do teorii).
 • Opłata egzaminacyjna.
UWAGA - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO :
 • z  udziałem tłumacza przysięgłego do czasu rozpoczęcia testu,
 • w języku niemieckim lub angielskim,
 • w języku migowym dla osób niesłyszących lub słabo słyszących ( dotyczy wyłącznie kat B. ),
 • na monitorze dotykowym (bez potrzeby używania myszki komputerowej).
Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy dokonać zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta w WORD Zielona Góra i zgłosić taką potrzebę pracownikowi WORD składając odpowiedni wniosek (wzór w załącznikach). Jeżeli zapis został dokonany wcześniej, to wypełniony odpowiedni wniosek należy dostarczyć na co najmniej 2 dni roboczych przed egzaminem. W niektórych przypadkach wniosek może nie zostać uwzględniony np. gdy na dany egzamin już wcześniej ktoś zawnioskował o egzamin na monitorze dotykowym.
 
 
Zapis na egzamn praktyczny:
 • PKK oraz PESEL lub data ur. dla obcokrajowców ( przed pierwszym egzaminem w ramach danego PKK)
 • Obligatoryjne ukończenie szkolenia praktycznego w OSK
 • Opłata egzaminacyjna.
UWAGA  - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO :
 • z  udziałem instruktora prowadzącego,
 • z udziałem tłumacza przysięgłego,
 • na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców,
 • na pojeździe zapewnienionym przez osobę egzaminowaną ( np. AUTOMAT).
Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy dokonać zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta w WORD Zielona Góra i zgłosić taką potrzebę pracownikowi WORD składając odpowiedni wniosek (wzór w załącznikach). Jeżeli zapis został dokonany wcześniej, to wypełniony odpowiedni wniosek należy dostarczyć na co najmniej 2 dni roboczych przed egzaminem.
 

IV. REZYGNACJA Z USTALONEGO TERMINU EGZAMINU

Rezygnacja z wyznaczonego wcześniej terminu egzaminu może nastąpić nie później niż 2 dni robocze przed datą wyznaczonego egzaminu, pod warunkiem poinformowania o rezygnacji w formie pisemnej w godzinach urzędowania WORD Zielona Góra oraz zwrotu oryginału zaświadczenia o zakwalifikowaniu na w/w egzamin.
 
 

V. PRZYSPIESZENIE TERMINU EGZAMINU

 1. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu istnieje możliwość złożenia podania do Dyrektora WORD z prośbą o przyspieszenie terminu  egzaminu, w przypadku konieczności zdawania egzaminu w innym terminie, niż wynika to z wolnych zaplanowanych miejsc.
 2. Osoba wnioskująca o przyspieszenie terminu egzaminu składa w sekretariacie WORD podanie wraz z uzasadnieniem prośby o zmianę terminu egzaminu i dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie tej prośby.
 3. Dyrektor WORD, w wyjątkowych sytuacjach wyraża zgodę.
 4. Pracownik WOE powiadamia osobę zainteresowaną o wydanej decyzji i w przypadku zgody na przyspieszenie egzaminu zapisuje osobę zainteresowaną na wcześniejszy termin.
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyśpieszenie terminu egzaminu bez zachowania procedury określonej w pkt 1-3.

Załączniki