Kategorie prawa jazdy

PRAWO JAZDY

Zakres i wymaganie wiekowe uprawnień do kierowania pojazdami.

I. KATEGORIE PRAWA JAZDY

Kategoria
Uprawnienia do kierowania
Wymagany wiek
AM
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim;
 • 14 lat
A1
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 16 lat
A2
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW
  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 18 lat
A
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 24 lata
 • 20 lat (posiadanie 2 lata kategorii A2)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych,  funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
B
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
  z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonym w pkt. wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,
  o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 18 lat
B z kodem 96
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
 • 18 lat
B+E
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym
  z przyczepą (przyczepami)
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
 • 18 lat
B1
 • czterokołowcem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 16 lat 
C
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,
  o którym mowa w pkt. wyżej, oraz
  z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 19 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 18 lat (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)
C+E
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E
Wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy.
 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 18 lat (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)
C1
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
  i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,
  o którym mowa w pkt.wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
 • 18 lat
C1+E
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego
  w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym
  z przyczepą (przyczepami)
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
 • 18 lat
D
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,
  o którym mowa w pkt. wyżej, oraz
  z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
 • 24 lata
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 19 lat (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)
D+E
 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.
Uprawnienia kategorii D+E posiada także osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C+E i D
 
 • 24 lata
 • 23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona - ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km)
D1
 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie
  z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,
  o którym mowa w pkt.wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 21 lat
D1+E
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego
  w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Wymagane jest posiadanie kategorii D1 prawa jazdy.
 • 21 lat
T
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • 16 lat
Pozwolenie
 • tramwajem
 • 21 lat

II. POZOSTAŁE UPRAWNIENIA

Kategoria
Uprawnienia do kierowania
Wymagany wiek
rower, wózek rowerowy
 • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T –
  w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
 • 10 lat
 • 17 lat (rower wieloosobowy, wózek rowerowy)
pojazd
zaprzęgowy
 • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat
 • 15 lat

III. KIEDY MOŻNA ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE NAUKI JAZDY ?

 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

IV. KIEDY MOŻNA NAJWCZEŚNIEJ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY ?

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.