SZKOLENIE

Kierowanie ruchem drogowym

I. DLA KOGO ?

Ukończenie szkolenia uprawnia do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom znajdującym się na drodze. Zakres wydawanych uprawnień zależy od szczegółowego zakresu szkolenia.

II. UCZESTNICY SZKOLENIA

 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
  • policjant;
  • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego;
  • funkcjonariusz Straży Granicznej;
  • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
  • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
  • strażnik gminny (miejski);
  • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
  • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
  • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
  • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
  • strażak PSP podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  • członek OSP podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
 2. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie na drodze upoważnia się:
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
  • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  • funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
  • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
  • osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
  • członów zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
 3. Osoby, o których mowa w pkt 1 lit. g-k i osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie na drodze mogą wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym pod warunkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia, organizowanego odpłatnie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

III. CEL I PROGRAM SZKOLENIA

 1. Celem szkolenia jest nauczenie szkolonych podawania sygnałów i poleceń uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze zgodnie z zakresem kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym i obowiązującymi przepisami.
 2. Program szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych, w tym 2 godziny ćwiczeń praktycznych.

IV. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 1. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5, zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6, zaświadczenie wydaje się po odbyciu ponownego szkolenia.
 4. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa oraz (dowodu) opłaty za szkolenie, której koszty ponosi:
  • pracodawca - w przypadku osoby przez niego zatrudnionej;
  • osoba zainteresowana - w innych przypadkach.
 2. Przedłożenie organizatorowi szkolenia dokumentu tożsamości lub prawa jazdy przed przystąpieniem do sprawdzianu końcowego (okresowego).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki