Zapisy na testy kwalifikacyjne - kierowca zawodowy - kod 95

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych (kierowca zawodowy kod 95) od dnia 6 kwietnia 2022 r. jest zadaniem realizowanym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

I. WYMAGANIA PRZY ZAPISIE NA TEST KWALIFIKACYJNY

Warunkiem zapisu na test kwalifikacyjny jest prawidłowo wydany i zaktualizowany elektroniczny profil kierowcy zawodowego (PKZ), który musi zawierać informacje dotyczące ważnego orzeczenia lekarskiego, ważnego orzeczenia psychologicznego oraz informację o ukończeniu odpowiedniego szkolenia kwalifikacji zawodowej (Kwalifikacja wstępna, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kwalifikacja uzupełniająca, Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona).
 
W celu pobrania przez WORD profilu kierowcy zawodowego (PKZ) niezbędne  jest podanie:
  • Numeru PESEL lub daty urodzenia dla obcokrajowców nieposiadających numeru Pesel;
  • 21 cyfrowego identyfikatora PKZ (profil kierowcy zawodowego).
Identyfikator PKZ uzyskuje się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zdającej.
 
W przypadku, gdy podczas pobierania przez WORD profilu kierowcy zawodowego (PKZ) pojawią się wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych w nim zawartych, WORD zwraca go w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.
 

II. ZAPIS NA TEST KWALIFIKACYJNY

  • Zapisów na test kwalifikacyjny można dokonywać osobiście w biurze obsługi klienta WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b, w godzinach 07.15 - 15.30 lub poprzez Internet w portalu https://info-car.pl/ .
  • Warunkiem dokonania zapisu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w kwocie 50,00 zł.
  • Opłatę egzaminacyjną można wnieść gotówką lub kartą płatniczą.
  • Termin testu kwalifikacyjnego (dla osób przystępujących po raz pierwszy) ustala się w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia, w którym go wyznaczono. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego lub niestawienia się na test kwalifikacyjny we wcześniej ustalonym terminie, po wniesieniu nowej opłaty egzaminacyjnej, możliwy jest zapis na kolejny wolny termin.
  • Podanie numeru PKZ jest niezbędne tylko przy pierwszym zapisie na test kwalifikacyjny.
 

III. REZYGNACJA Z USTALONEGO TERMINU TESTU KWALIFIKACYJNEGO

  • Rezygnacja z ustalonego terminu testu kwalifikacyjnego może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. Rezygnacja wymaga formy pisemnej, dostarczonej do WORD Zielona Góra w godzinach pracy.
  • Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. WORD Zielona Góra ma prawo zażądania okazania urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.