O Lubuskiej Wojewódzkiej Radzie BRD

LUBUSKA WOJEWÓDZKA RADA BRD

Lubuska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem koordynacyjnym w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.

LUBUSKA WOJEWÓDZKA RADA BRD

Rada zajmuje się:
  1. Opracowywaniem regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Zatwierdzaniem planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  4. Inicjowaniem kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Inicjowaniem współpracy międzywojewódzkiej.
  6. Współpracą z właściwymi organizacjami społecznymi, instytucjami pozarządowymi.
  7. Inicjowaniem działalności edukacyjno-informacyjnej.
  8. Analizowaniem i oceną podejmowanych działań.
  9. Występowaniem z propozycjami i wnioskami rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

DZIAŁANIA

Zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego młodych pokoleń, w tym organizowane turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym są najlepszym sposobem na przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy i przede wszystkim umiejętności praktycznych, które pomogą chronić ich młode życie. Jednak my - dorośli będąc organizatorami turniejów musimy zawsze pamiętać, że celem turniejów nie jest sama ich organizacja, lecz zmniejszenie ilości niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dlatego pamiętajmy, że zajęcia i turnieje powinny objąć swym zasięgiem wszystkie dzieci tak, żeby każde z nich miało swoją szansę bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.