testy kwalifikacyjne - kierowca zawodowy - kod 95

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego

Przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych (kierowca zawodowy kod 95) od dnia 6 kwietnia 2022 r. jest zadaniem realizowanym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

I. TEST KWALIFIKACYJNY:

 • test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w sali egzaminacyjnej przewidzianej dla części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy w formie komputerowego testu jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym,
 • w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, egzamin trwa 45 minut i obejmuje 30 pytań (20 w zakresie części podstawowej oraz 10 w zakresie części specjalistycznej),
 • w przypadku osób, które ukończyły kwalifikacje wstępną uzupełniającą lub kwalifikacje wstępną przyśpieszoną uzupełniającą, egzamin trwa 15 minut i obejmuje 10 pytań w zakresie części specjalistycznej,
 • pytania użyte do testów nie stanowią informacji publicznej i pochodzą  z katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu (katalog nie zawiera więcej niż 1500 pytań),
 • pytania użyte do testów są związane z poszczególnymi działami szkolenia kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • egzamin nadzorowany jest przez egzaminatora, który w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego, zaktualizuje elektroniczny profil kierowcy zawodowego (PKZ) o wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej, a następnie drukuje i wydaje osobie egzaminowanej świadectwo kwalifikacji zawodowej. Drugi egzemplarz tego świadectwa pozostaje w ośrodku egzaminowania,
 • poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie jednej prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi, jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej,
 • wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym i co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym,
 • w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania — przyjmuje się, że osoba egzaminowana nie przystąpiła do testu kwalifikacyjnego (koszt testu w takim przypadku ponosi WORD),
 • w przypadku, gdy osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego - przyjmuje się, że osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego,
 • w przypadku, gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie testu kwalifikacyjnego lub wykonywała tę czynność niesamodzielnie - przyjmuje się, że osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego.
 

II. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Do testu kwalifikacyjnego można przystąpić po okazaniu egzaminatorowi, ważnego w dniu przeprowadzania testu, jednego z nw. dokumentów potwierdzających tożsamość osoby egzaminowanej.
 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgodę na pobyt tolerowany.
 
Potwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), przez okazanie tego dokumentu (zaktualizowanego w dniu przeprowadzania testu - aplikacja mObywatel)  na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi.
 

III. NIEDOPUSZCZENIE DO TESTU KWALIFIKACYJNEGO

Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:
 • nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny,
 • osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego,
 • osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 
W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.