SZKOLENIE

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

I. DLA KOGO ?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikowi na zmniejszenie raz na pół roku ( o 6 pkt)  liczby punktów karnych uzyskanych za wykroczenia drogowe.

II. CEL I UCZESTNICY SZKOLENIA

 1. Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
 2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którą prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż 1 rok, o ile w okresie ostatnich 12 miesięcy przed jego rozpoczęciem nie dopuścili się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.
 4. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizuje dyrektor WORD wg ustalonego programu.
 2. Program szkolenia obejmuje 6 godzin lekcyjnych i jest realizowany w ciągu jednego dnia.
 3. Program szkolenia:
  • przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.),
  • prawne i społeczne skutki wypadkółw w ruchu drogowym (45 min.),
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.).
 4. Dyrektor WORD potwierdza odbycie szkolenia, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego przesyła się organowi prowadzącemu ewidencję.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w wysokości 350 zł.
 3. Przedłożenie organizatorowi szkolenia dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

  Dokumenty wymienione powyżej prosimy przesyłać na adres zgora@wordy.pl.  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki