SZKOLENIE

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (redukujące punkty -6)

I. DLA KOGO ?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikowi na zmniejszenie raz na pół roku (o 6 pkt) liczby punktów karnych uzyskanych za wykroczenia drogowe.
 
UWAGA!!!
Przed zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu sugerujemy za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Komendy Wojewódzkiej Policji, sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych oraz termin w jakim się przedawniają.
Przypominamy również o konieczności uregulowania wszystkich należności mandatowych przed wyznaczonym terminem szkolenia.

II. CEL I UCZESTNICY SZKOLENIA

 1. Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
 2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którą prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6.
 3. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
 4. Punkty za naruszenia są usuwane z ewidencji po ich uprawomocnieniu (po rozstrzygnięciu sądu, opłaceniu mandatu karnego, po orzeczeniu organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym).
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż 1 rok, o ile w okresie ostatnich 12 miesięcy przed jego rozpoczęciem nie dopuścili się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24 oraz opłacili
 6. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizuje dyrektor WORD wg ustalonego programu.
 2. Program szkolenia obejmuje co najmniej 9 godzin lekcyjnych i jest realizowany w ciągu jednego dnia.
 3. Program szkolenia:
  • zasady i przepisy ruchu drogowego (2 x 45 min.),
  • wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie (2 x 45 min.),
  • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (2 x 45 min.),
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (2 x 45 min.),
  • awaryjne hamowanie przy prędkości 30 i 50 km/h (ćwiczenia praktyczne - czas trwania niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia).
 4. Dyrektor WORD potwierdza odbycie szkolenia, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego przesyła się organowi prowadzącemu ewidencję.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu.
 3. Przedłożenie organizatorowi szkolenia do wglądu dokumentu prawa jazdy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki