EGZAMINOWANIE

EGZAMIN TEORETYCZNY Z LEKTOREM - TRYB POSTĘPOWANIA

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób dyslektycznych lub mających trudności z czytaniem z innych przyczyn, z wykorzystaniem pomocy lektora.
Egzaminator – lektor przeprowadza egzamin czytając objaśnienia, pytania i możliwe odpowiedzi. Osoba egzaminowana sama zaznacza prawidłowe odpowiedzi (myszką lub na ekranie dotykowym). Całość odbywa się pod nadzorem Egzaminatora Nadzorującego (ewentualnie dodatkowo Dyrektora WORD lub upoważnionej przez niego osoby), który w tym czasie przebywa w sali egzaminacyjnej jako obserwator i dodatkowo czuwa nad prawidłowym przebiegiem tego egzaminu.
 
Egzamin jest organizowany tylko dla jednej osoby, gdyż głośne czytanie przeszkadzałoby innym zdającym i odbywa się przeważnie o godz. 13:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość wyznaczenia w tym samym dniu kolejnego egzaminu poprawkowego.
 
Warunkiem przystąpienia do takiego egzaminu jest wystąpienie o zgodę na piśmie do Dyrektora wraz z załączonym orzeczeniem z poradni specjalistycznej (najczęściej z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Z orzeczenia ma wynikać, że egzaminowany wykazuje duże problemy z czytaniem ze zrozumieniem, co uniemożliwia mu zrozumienie tekstu potocznego, naukowego i praktycznego (stąd wniosek, że ma on niedostateczną umiejętność odpowiadania na pytania zapisane w formie tekstu pisanego).  Podanie może być przesłane także drogą emaliową (zgora@wordy.pl). Po wyrażeniu zgody na przedmiotowy egzamin należy udostępnić nr PKK, nr PESEL oraz dokonać wpłaty w kwocie 30zł na nasze konto lub w kasie WORD. Wówczas ustalamy termin egzaminu. W podaniu prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.
 
W domu warto przećwiczyć taki sposób przeprowadzenia egzaminu, korzystając z powszechnie dostępnych pytań na płytach CD i pomocy osoby, która wystąpi w roli lektora, ponieważ  egzaminator w trakcie egzaminu nie będzie udzielał żadnych dodatkowych instrukcji czy porad. Dopuszczalna jest jedynie prośba o powtórzenie przeczytania pytania.
 
Po zdanym egzaminie teoretycznym, odsyłamy PKK  wraz z wynikiem  dla Wydziału Komunikacji, celem dalszego szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców  lub zapisujemy na egzamin praktyczny, jeżeli osoba jest po kursie lub przepisy tego nie wymagają.