EGZAMINOWANIE

EGZAMIN TEORETYCZNY Z LEKTOREM - TRYB POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób dyslektycznych z wykorzystaniem pomocy egzaminatora-lektora. Podstawą prawną dla tego działania jest §18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023, poz. 2659), który stanowi, że „w przypadku osoby z dysleksją, posiadającej opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie”

Tryb postępowania

Warunkiem przystąpienia do takiego egzaminu jest wystąpienie o zgodę na piśmie do Dyrektora wraz z załączoną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podanie może być przesłane także drogą emaliową (zgora@wordy.pl), należy przy tym udostępnić nr PKK, nr PESEL oraz dokonać wpłaty za egzamin. Wówczas ustalany jest termin egzaminu. W podaniu prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.

Egzamin tego typu organizowany jest tylko dla jednej osoby, gdyż głośne czytanie przeszkadzałoby innym zdającym i odbywa się przeważnie o godz. 13:00.
Egzaminator – lektor przeprowadza egzamin, czytając objaśnienia, pytania i możliwe odpowiedzi. Osoba egzaminowana sama zaznacza prawidłowe odpowiedzi (myszką lub na ekranie dotykowym).
 
W domu warto przećwiczyć taki sposób przeprowadzenia egzaminu, korzystając z powszechnie dostępnych pytań na płytach CD lub dostępach online i pomocy osoby, która wystąpi w roli lektora, ponieważ  egzaminator w trakcie egzaminu nie będzie udzielał żadnych dodatkowych instrukcji czy porad. Dopuszczalna jest jedynie prośba o powtórzenie przeczytania pytania.
 
Po zdanym egzaminie teoretycznym odsyłamy PKK  wraz z wynikiem  dla Wydziału Komunikacji, celem dalszego szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców  lub zapisujemy na egzamin praktyczny, jeżeli osoba jest po kursie lub przepisy tego nie wymagają.