Opłaty za egzaminy

OPŁATY

Opłaty urzędowe za egzaminy państwowe na prawo jazdy.

I. TABELA OPŁAT

Poszczególne egzaminy ustalamy, po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej  wpłaty za egzamin lub po dokonaniu wcześniejszego przelewu na nasze konto.
 
Ceny urzędowe za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy obowiązujące od dnia 11 kwietnia 2024r. :
L.p. Kategoria Teoria (T)
[zł]
Praktyka(P)
[zł]
1. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T 55,00 222,00
2. B (96) - 222,00
3. C, D 55,00 278,00
4.
B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
- 278,00
  • Nie pobiera się opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego, w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia. W tym przypadku jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem własnym.
  • W przypadku, gdy osoba egzaminowana, nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata zostanie pobrana w całości.
Rezygnacja może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, pod warunkiem poinformowania o rezygnacji w formie pisemnej w godzinach urzędowanie WORD Zielona Góra oraz zwrotu oryginału zaświadczenia o zakwalifikowaniu na w/w egzamin.
 

II. FORMY PŁATNOŚCI ZA EGZAMIN

  1. Zapłata gotówką w trakcie zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta Zielona Góra, ul. Nowa 4b,
  2. Zapłata kartą płatniczą w trakcie zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta Zielona Góra, ul. Nowa 4b,
  3. Zapłata elektronicznymi formami płatności podczas składania rezerwacji egzaminów w systemie INFO-CAR,
  4. Zapłata przelewem na konto WORD Zielona Góra (BANK PEKAO S.A. /O Zielona Góra  06 1240 6843 1111 0000 4982 0546) podając w tytule dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby w naszym systemie teleinformatycznym tj. np. nazwisko i imię oraz numer pesel.
 

III. ZWROT WPŁAT GOTÓWKOWYCH I PRZELEWÓW

WORD Zielona Góra dokonuje zwroty niewykorzystanych opłat :
  • osobiście w kasie WORD,
  • przelewem na konto rachunku z którego środki zostały wpłacone
  • przelewem na dowolne konto złotowe, pod warunkiem, że wniosek został złożony elektronicznie i został podpisany kwalifikowanym podpisem  lub profilem zaufanym.