EGZAMINOWANIE

Egzamin praktyczny

I. POJAZDY EGZAMINACYJNE

Egzaminy praktyczne odbywają się na pojazdach będących w dyspozycji WORD Zielona Góra oraz zgłoszonych wcześniej do egzaminu pojazdów będących własnością OSK. Pojazdy egzaminacyjne będące własnością OSK powinny zostać dostarczone najpóźniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu (dotyczy OSK, które zawarły umowę z WORD). W przypadku braku podpsianej umowy z WORD, pojazd OSK musi zostać każdorazowo szczegółowo zweryfikowany i dopuszczony do egzaminu w siedzibie głownej w Zielonej Górze. 

II. INFORMACJE OGÓLNE

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)
 
Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego:
 • powinna posiadać ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu, pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
 • posiadająca w orzeczeniu lekarskim ograniczenia zdrowotne musi stosować się do tych wpisów,
 • która nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, może zapewnić sobie - na własny koszt  udział tłumacza przysięgłego,
 • głuchoniema może zapewnić sobie - na własny koszt udział tłumacza migowego.

III. ROZPOCZĘCIE EGZAMINU

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się o wyznaczonym czasie w  poczekalni i oczekiwać na wywołanie przez egzaminatora. Czas oczekiwania może być różny, w zależności od wielu czynników: np. natężenia ruchu, warunków atmosferycznych i innych czynników organizacyjnych. Egzamin rozpoczyna się po wywołaniu nazwiska osoby zdającej przez egzaminatora i identyfikatora pojazdu. Wywołana do egzaminu osoba powinna się udać na plac manewrowy do wskazanego pojazdu.

IV. ETAPY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Etap I - Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.
Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.
 
Etap II - Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy
Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

System losuje po jednym elemencie z każdej z dwóch grup:
pierwsza grupa druga grupa
 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • obecność płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.
Dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
 • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy    związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
Osoba egzaminowana musi dostosować pojazd do swojej postury w taki sposób, aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd.
 
Przygotowanie pojazdu polega na:
 • ustawieniu fotela,
 • ustawieniu zagłówka,
 • ustawieniu lusterek,
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa,
 • upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
Etap III - Wykonanie zadań na placu manewrowym.
Ta część egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.
W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.
 
Etap IV - Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem
Etap : V. Omówienie egzaminu.
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.