KARTA ROWEROWA - NOWE PRZEPISY

Nowe, dodatkowe przepisy kierowane do nauczycieli szkół, którzy szkolą w zakresie karty rowerowej - obowiązują od 20 maja 2021 r.

 • 23-08-2021
Informacje poniższe powinny być przekazane uczniom w ramach szkolenia i zweryfikowane na egzaminie poprzedzającym wydanie karty rowerowej.
 
Nowe przepisy ruchu drogowego regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni weszły w życie 20 maja. Chodzi tu o hulajnogi elektryczne, elektryczne urządzenia transportu osobistego (UTO) oraz urządzenia wspomagające ruch UWR (np. rolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi). Wszystkie te urządzenia zyskały w kodeksie drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące zarówno prawa, jak i obowiązki.
 
W pakiecie zmian, które weszły w życie od dnia 20.05.2021 uregulowana została kwestia m.in. bardzo popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.
W Prawie o ruchu drogowym pojawiają się trzy nowe definicje:
 
1 - Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
2 - Elektryczne urządzenie transportu osobistego (UTO) – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, z siedzeniem lub bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
3 - Urządzenie wspomagające ruch (UWR) – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.
 
1 - HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
Obowiązki. Maksymalna prędkość dopuszczalna e-hulajnogi wynosi 20 km/h. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, może korzystać z jezdni,  ale tylko po takiej, gdzie ruch pojazdów jest ograniczony do 30 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i jednocześnie brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Jadąc chodnikiem lub drogą dla pieszych musi zachować następujące zasady:
 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Uprawnienia do jazdy. Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
Dzieci poniżej 10 lat. Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również gdy jest pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
Zakazy. Przepisy zabraniają:
 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,
 
Parkowanie. Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najdalej od krawędzi chodnika,
 • hulajnoga elektryczna musi być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.
 
2 - URZĄDZENIA TRANSPORTU OSOBISTEGO – UTO
Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).
Obowiązki. Kierujący UTO jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.
Kierujący UTO, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego UTO jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
Uprawnienia. Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
Dzieci. Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
Zakazy. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
 • jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków;
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.
 
3 - URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCH - UWR
Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane wyłącznie siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna). Użytkownik UWR traktowany jest jak pieszy.
Obowiązki.
 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
 • na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • przekraczając jezdnię osoba ta jest zobowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.
 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.
Koszty usunięcia pojazdu z drogi. W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).
Konsekwencje prawne. Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym  następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń. Kary będą nakładane:
 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.
 • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
 • Za kierowanie przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 • Za przejeżdżanie z chodnika na chodnik po przejściu dla pieszych.
 
Informacje zostały zaczerpnięte ze strony KGP.
 
PROŚBA DO NAUCZYCIELI:
Jeżeli wyżej podane informacje są niewystarczające i wymagają uzupełnienia, prosimy o przesyłanie pytań szczegółowych na adres pasek@zg.wordy.pl . Postaramy się na te pytania odpowiedzieć i uzupełniać powyższy tekst.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją