SZKOLENIE

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

I. DLA KOGO ?

Kurs przeznaczony jest dla osób skierowanych decyzją administracyjną starosty powiatowego, jeżeli kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działąjącego podobnie do alkoholu.

II. CEL I UCZESTNICY KURSU

  1. Celem kursu jest uświadomienie kierowcom wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdu i wynikających stąd zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz społecznych i prawnych następstw związanych z tym wypadkow (zdarzeń) drogowych.
  2. W kursie mogą uczestniczyć kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem skierowane decyzją administracyjną starosty powiatowego, jeżeli kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działąjącego podobnie do alkoholu.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KURSU

  1. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzi, za opłatą, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
  2. Kurs jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących od 10 do 15 uczestników.
  3. Kursy są prowadzone zgodnie z obowiązujacym programem.
  4. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE

  1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa.
  2. Wniesienie opłaty za udział w kursie w wysokości 400 zł.
  3. Przedłożenie organizatorowi decyzji starosty o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki