PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Procedura uzyskania prawa jazdy kategorii AM dla uczestników projektu „Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM”

 • 08-03-2018
W RAMACH PROJEKTU

KROK 1: NAUKA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

 • Bezpłatny dostęp do internetowego systemu e-learning  https://www.edukacjabrd.pl/.
 • Bezpłatne konsultacje w szkole prowadzone przez nauczyciela-koordynatora raz w tygodniu (20 godzin lekcyjnych).
 • Zapoznanie się z procedurą i trybem przeprowadzania teoretycznego egzaminu państwowego.
 • Projekt skierowany jest do uczniów klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum.
 • Nauka odbywa się w trakcie roku szkolnego.
 • Platforma Szkoleniowa BRD poza walorem dydaktycznym wpływa na zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z ruchem drogowym.
PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

KROK 2: BADANIA LEKARSKIE

 • Odbycie badań lekarskich i uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii AM.  Badania te mogą wykonywać  wyłącznie lekarze uprawnieni do badań kierowców.
 • Opłata za badanie wynosi 200 zł. Dla chętnych uczniów WORD Zielona Góra może wskazać lekarzy wykonujących te badania taniej.

KROK 3: UTWORZENIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (jak do dowodu osobistego),
  • pisemna zgodna rodzica/opiekuna prawnego,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (druki dostępne w Wydziale Komunikacji),
  • ważny dokument tożsamości  (dowód osobisty lub paszport do wglądu). Uzyskanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
 • Złożenie dokumentów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 

KROK 4: UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU TEORETYCZNEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W WORD

najwcześniej 1 miesiąc przed ukończeniem 14 roku życia
 • Ustalenie terminu egzaminu w WORD Zielona Góra lub poprzez sieć Internet na stronie http://www.info-car.pl/ 
  (Opłata za egzamin wynosi: 30zł, a przy rezerwacji składanej przez sieć Internet 32zł).
 • Na egzaminie teoretycznym w celu identyfikacji konieczne jest posiadanie do wglądu ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 

KROK 5: ODBYCIE KURSU PRAKTYCZNEGO W SZKOLE NAUKI JAZDY (OSK)

 • Wybór szkoły nauki jazdy (wykaz dostępny u nauczyciela koordynatora)
 • Odbycie szkolenia praktycznego :
  • zapoznanie z techniką kierowania pojazdem, zasadami bezpiecznego  poruszania się po drodze oraz przygotowanie do praktycznej części egzaminu państwowego,
  • uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego,
  • zakończenie szkolenia.
 
 

KROK 6: UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W WORD

najwcześniej 1 miesiąc przed ukończeniem 14 roku życia
 • Ustalenie terminu egzaminu praktycznego w WORD Zielona Góra lub poprzez sieć Internet na stronie
  http://www.info-car.pl/  (Opłata za egzamin wynosi: 140zł, a przy rezerwacji składanej przez sieć Internet 142zł).
 • Egzaminy praktyczne obywają się w WORD Zielona Góra oraz w każdym mieście województwa dla minimum 5-osobowej grupy.
 • Na egzaminie praktycznym w celu identyfikacji konieczne jest posiadanie do wglądu ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 

KROK 7: ODEBRANIE PRAWA JAZDY

najwcześniej w dniu 14 urodzin
 • Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z części praktycznej egzaminu należy  wnieść opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w wysokości 100,50 zł.
 • Prawo jazdy można odebrać osobiście lub wskazać dostarczenie dokumentu za pośrednictwem poczty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją