PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZADANIA NAUCZYCIELA KOORDYNATORA BRD

 • 08-03-2018

MERYTORYCZNE

 1. Czas konsultacji (poza pierwszym organizacyjnym spotkaniem) należy przeznaczyć na wyjaśnienie uczestnikom wszystkich problemów merytorycznych i organizacyjnych na jakie napotkali w trakcie pracy na udostępnionym portalu AM.
 2. Przygotowując się do kolejnych konsultacji koordynator ma obowiązek zapoznać się z wynikami i postępami wszystkich uczestników.

ORGANIZACYJNE

 1. Koordynator tworzy grupę młodzieży zainteresowanej uzyskaniem uprawnień AM. W skład grupy powinni wchodzić przede wszystkim uczniowie już jeżdżący na motorowerze bez uprawnień, uczniowie planujący jazdę motorowerem, pozostali uczniowie zainteresowani szerszym poznaniem przepisów ruchu drogowego. WORD oczekuje skutecznego naboru zgodnie z ww. zasadami.
 2. Celem szkolenia jest pomoc młodzieży w uzyskaniu uprawnień do kierowania motorowerem. Oczekujemy, że zainteresowani uczestnicy będą starać się o uzyskanie prawa jazdy kategorii AM.
 3. Grupa szkoleniowa powinna liczyć 10 – 19 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych uczniów jest możliwość powołania więcej grup – za zgodą WORD. Odstępstwa od minimalnej liczby uczniów wymagają indywidualnej zgody WORD.
 4. Uczestniczący uczniowie muszą przekazać koordynatorowi zgodę rodziców/opiekunów (formularz uczestnictwa ucznia – uczestnika projektu wg ustalonego wzoru) na udział w szkoleniu. Komplet uzyskanych zgód rodziców, po zamknięciu rekrutacji należy przekazać do WORD.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel koordynator BRD ma obowiązek przejść samodzielnie proces rejestracji w portalu AM oraz zapoznania się z treścią e-learningu, systemem komunikowania się i nadzoru nad pracą uczniów. W przypadku pytań należy kontaktować się z WORD. Każda grupa posiada ustaloną przez koordynatora nazwę, na którą składa się numer grupy przełamany przez numer zawartej umowy np. 1/14/BRD/2017.
 6. Koordynator z całą powołaną grupą prowadzi konsultacje w wymiarze 1 godz. lekcyjna w tygodniu (w całym projekcie przewidziane jest 20 godzin). O przyjętym planie spotkań z młodzieżą należy poinformować WORD przed rozpoczęciem spotkań. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość zastosowania innego planu zajęć ( w uzgodnieniu z WORD).
 7. Dokumentowanie realizowanych zajęć i frekwencję należy prowadzić w przekazanym dzienniku.
 8. O wszelkich zmianach terminów, planowanych odwołaniach zajęć koordynator ma obowiązek powiadomić WORD.
 9. Pracownicy WORD w miarę możliwości w ramach wspierania koordynatorów będą odwiedzać poszczególne jednostki.
 10. Do podstawowej komunikacji z WORD służy adres e-mail edukacjabrd@zg.wordy.pl oraz w wyjątkowych sytuacjach tel. 68 4765370 (Sekretariat WORD).
 11. Oczekujemy, że koordynator po zakończeniu realizacji projektu będzie wspomagał uczniów w uzyskaniu PKK, podejściu do egzaminu teoretycznego, skutecznego kontaktu z OSK w sprawie szkolenia praktycznego i egzaminu praktycznego. WORD oczekuje także monitorowania i informacji na temat stanu osiągnięć uczniów w zakresie uzyskania przez uczniów prawa jazdy kategorii AM.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją