SZKOLENIE

Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

 • 12-02-2018

I. DLA KOGO ?

Ukończenie szkolenia pozwala na dopuszczenie do egzamnu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień instruktora/wykładowcy nauki jazdy. Posiadanie takiego uprawnienia jest niezbędne do podjęcia pracy w szkołach nauki jazdy w roli instruktora/wykładowcy nauki jazdy.

II. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

 1. Szkolenie dla kandydatów na instruktorów/wykładowców może rozpocząć osoba, która:
  1. posiada prawo jazdy kategorii:
   • A, B, T co najmniej przez okres 2 lat;
   • B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  2. posiada ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i odpowiednio psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  4. - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
   - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

  5. jest wpisana do ewidencji instruktorów/wykładowców (tylko osoby rozszerzające zakres posiadanych uprawnień instruktora/wykładowcy);
 2. Szkolenie dla kandydatów na wykładowców może rozpocząć osoba, która spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. c.
 3. Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się na koszt zainteresowanego przed przystąpieniem do kursu. Skierowania na badanie wydaje organizator szkolenia.
 4. Sprawdzenia spełniania przez kandydata na instruktora wymogów wymienionych w pkt 1 dokonuje organizator kursu.

III. CEL I RODZAJE SZKOLENIA

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.
 2. Rodzaje szkolenia:
  1. kurs podstawowy - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
  2. kurs uzupełniający - w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy dla instruktorów/wykładowców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień.

IV. ZAKRES, WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności - przeprowadzane w formie egzaminu.
 2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  1. kandydatów na instruktorów i instruktorów
   • podstawowego - nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
   • uzupełniającego - nie mniej niż 6 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych.
  2. kandydatów na wykładowców i wykładowców:
   • podstawowego - nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 35 godzin zajęć praktycznych;
   • uzupełniającego - nie mniej niż 62 godzin zajęć teoretycznych i 35 godzin zajęć praktycznych;
 3. Kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców jest prowadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerzania posiadanych uprawnień osoba ta uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.
 4. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 4,5-miesięcznego kursu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy.

V. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Kierownik ośrodka wydaje kandydatowi na instruktora lub wykładowcę zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta:
  1. uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;
  2. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności.
 2. Egzamin, o którym mowa w pkt 1 obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z następujących przedmiotów: "Psychologia", "Metodyka nauczania", "Prawo o ruchu drogowym", Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu:, "Technika i taktyka jazdy" oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do szkolenia składa przed rozpoczęciem kursu czytelnie wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
  1. prawo jazdy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień;
  2. ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów/wykładowców;
  3. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów/wykładowców;
  4. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców,
  5. dowód uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu.
 2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a, b nie są wymagane są od kandydatów na wykładowców.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki