SZKOLENIE

Certyfikat kompetencji zawodowych

 • 12-02-2018

I. DLA KOGO ?

Szkolenie pozwala kompleksowo zapoznać się z całym niezbędnym materiałem szkoleniowym wymaganym na egzaminie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. CKZ jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który zamierza prowadzić działalność w zakresie przewozu towarów lub osób.

II. LICENCJONOWANIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

 1. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania licencji.
 2. Licencji na wykonywanie przewozu rzeczy lub osób udziela minister właściwy do spraw transportu.
 3. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

III. CERTYFIKACJA PERSONELU ZARZĄDZAJACEGO

 1. Do wniosku o udzielenie licencji przedsiębiorca dołącza, m.in., certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ).
 2. Certyfikatem kompetencji zawodowych powinna legitymować się przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem.
 3. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem państwowym.
 4. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw transportu.
 5. Jednostką certyfikującą przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

IV. ZAKRES KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA CKZ

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze organizuje kursy przygotowujące przedsiębiorców do egzaminu na CKZ.
 2. Program kursów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego i krajowego przewozu rzeczy lub osób, a w szczególności:
  • prawa cywilnego,
  • prawa handlowego,
  • prawa pracy i zagadnień socjalnych,
  • prawa finansowego,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego,
  • bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport,
  • bezpieczeństwa drogowego.

V. WYMIAR CZASOWY I ORGANIZACJA KURSÓW

 1. Program kursów obejmuje w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu rzeczy/osób - odpowiednio 46/48 godzin lekcyjnych (trwa 6 dni);
 2. Zajęcia odbywają się w dniach od piątku do środy.
 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Do szkolenia kursowego mogą przystąpić osoby, które w terminie określonym przez organizatora złożą wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedłożą dowód uiszczenia opłaty za kurs.
Załatwianie formalności związanych z egzaminem
 1. Egzamin państwowy na CKZ dla uczestników kursów przygotowawczych odbywa się w miejscowości wybranej z listy uprzednio ogloszonej przez Instytut Transportu Samochodowego.
 2. Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przez uczestników kursów przygotowawczych załatwia Ośrodek, o ile w ustalonym terminie zainteresowani złożą następujące dokumenty:
  1. odręcznie wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
  2. oświadczenie posiadacza certyfikatu kompetencji zawodowych (w dwóch egzemplarzach),
  3. kserokopia dowodu wpłaty za egzamin i certyfikat na kwotę 800 zł
Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu lub jego części na podstawie art. 38a ust. 1-2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki