SZKOLENIE

Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

I. CEL SZKOLENIA
 
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie kandydatom na doradców niezbędnej wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw i innych przepisów mających zastosowanie w tym zakresie oraz wpojenie im umiejętności niezbędnych do wykonywania spoczywających na nich obowiązków.
II. WYMAGANIA WSTEPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 
W kursie początkowym dla kandydatów na doradców może uczestniczyć osoba, która:
 1. Posiada wykształcenie wyższe.
 2. Nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.
 3. Złożyła wymagane dokumenty.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
 
Szkolenie może rozpocząć osoba, która w terminie określonym przez organizatora kursu złożyła następujące dokumenty:
 1. Czytelnie wypełnione i własnoręcznie podpisane zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za kurs.
IV. OPŁATY
 1. Koszty opłaty za kurs ponosi jego uczestnik bądź przedsiębiorca lub inny podmiot kierujacy go na to szkolenie.
 2. Opłata za kurs winna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy urzędów pracy).
V. WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA KURSU
 1. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy.
 2. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 3. Dzienny wymiar zajęć wynosi do 8 godzin lekcyjnych.
 4. Łączny wymiar szkolenia początkowego wynosi 54 godziny.
VI. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ŚWIADECTW
 1. Osoba, która ukończyła kurs początkowy dla kandydatów na doradców otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
 2. Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych otrzymuje osoba, która ukończyła kurs początkowy dla kandydatów na doradców oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (egzamin przeprowadzany jest za odrębną opłatą, której koszt ponosi osoba zainteresowana).
 3. Świadectwo przeszkolenia doradcy jest wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na okres 5 lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją