SZKOLENIE

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów

I. DLA KOGO ?

Ukończenie szkolenia pozwala na dopuszczenie do egzamnu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień egzaminatora kandydatów na kierowców i kierowców. Posiadanie takiego uprawnienia jest niezbędne do podjęcia pracy w wojeówdzkich ośrodkach ruchu drogowego w roli egzaminatora.

II. WYMAGANIA W STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW KURSU

 1. W kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów może uczestniczyć osoba spełniająca następujące wymagania:
  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii;
  3. ukończyła 23 lata;
  4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
  5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  7. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 2. Wymagań, o których mowa w pkt 1 lit. a nie stosuje się do egzaminatora przeprowadzającego egzamin w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania tramwajem.
 3. Sprawdzenia spełnienia przez kandydata na egzaminatora ww. wymogów dokonuje organizator kursu.

III. CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających posiadane uprawnienia do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

IV. PRZEDMIOTOWY ZAKRES SZKOLENIA

Program szkolenia kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z następujących przedmiotów:
 • psychologia;
 • dydaktyka;
 • technika kierowania i obsługa pojazdu;
 • przepisy ruchu drogowego;
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora;
 • praktyka egzaminatorska;
 • technika i taktyka jazdy.

V. WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi kursy kwalifikacyjne w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
 2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  1. podstawowego (kategoria B prawa jazdy) - 212, w tym158 godzin zajęć teoretycznych i 54 godziny zajęć praktycznych;
  2. rozszerzającego - 98, w tym 48 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy (A, C lub D).
 3. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 5-miesięcznego kursu. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy.

VI. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSU

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora lub egzaminator, który:
 1. Uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.
 2. Uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do kursu kwalifikacyjnego składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
  2. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do uczestników kursu;
  3. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  4. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  5. prawo jazdy potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. B oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej jednego roku;
  6. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat (dot. osób rozszerzających zakres posiadanych uprawnień);
  7. dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 2. Skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom wydaje WORD Zielona Góra. Koszty badań lekarskich i psychologicznych ponoszą zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki