SZKOLENIE

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej

Szkolenie jest niezbędne dla kierowców posiadających uprawnienia kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E zamierzających zajmować się zawodowym przewozem towarów lub osób. Część praktyczna szkolenia odbywa się na pojazdach stosowanych w transporcie drogowym w ruchu drogowym oraz w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ODTJ Tomaszowo. Co 5 lat od ukończenia szkolenia w zakresie kwalifikacji wstepnej, w celu zachowania uprawnień, należy odbyć szkolenie okresowe.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze prowadzi szkolenia kierowców posiadających prawa jazdy kategorii
 1. C1, C1+E, C, C+E uzyskane po 10.09.2009 oraz
 2. D1, D1+E, D, D+E uzyskane po 10.09.2008,
którzy w celu wykonywania zawodu kierowcy zobowiązani są ukończyć szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej. Zgodnie z art. 39a ust. 1, pkt 1-6 ustawy z dnia 06 listopada 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
 1. 18 lat w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  - C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 2. 21 lat w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  - D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 3. 23 lata w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

I. CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapewnienie, aby kierowca dzięki swoim kwalifikacjom, mógł bez przeszkód wykonywać działalność związaną z prowadzeniem pojazdu i spełniać nowe wymagania wynikające z rozwoju rynku transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas czynności wykonywanych przez kierowcę, w trakcie postoju pojazdu.

II. WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć.
 1. w części podstawowej: 97 godzin,
 2. w części specjalistycznej: 33 godziny zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 2 godziny zajęć praktycznych i jazdy w warunkach specjalnych.

III. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Tradycyjna forma zajęć w postaci wykładów zastąpiona została ćwiczeniami pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzonymi w sali ośrodka szkolenia.

Zgodnie z § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314) jest to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia zajęć teoretycznych.

Taka forma organizacji zajęć daje możliwość elastycznego dopasowania czasu szkolenia do dyspozycyjności osoby szkolonej jak również terminu rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia, ponieważ zajęcia odbywają się tokiem indywidualnym co sprawia, że osoby uczące się szybciej mogą ukończyć kurs w krótszym czasie.

IV. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych będą się odbywać w naszym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie.

V. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Uczestnicy szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w Ośrodku Szkolenia przez trzyosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Lubuskiego. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, Urząd Wojewódzki wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do kursu składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
  1. aktualny dokument prawa jazdy;
  2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. dowód uiszczenia opłaty za kurs.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki