SZKOLENIE

Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

I. CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, a w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

II. UCZESTNICY SZKOLENIA

W kursach dokształcających mogą uczestniczyć:
 1. W początkowym kursie podstawowym - kierowcy, którzy ukończyli 21 lat, ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR.
 2. W początkowym kursie specjalistycznym - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.
 3. W kursie doskonalącym - podstawowym lub specjalistycznym - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenia ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności.
 

III. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

 1. Zajęcia odbywają się: od piątku do poniedziałku - szkolenie podstawowe, od poniedziałku do środy- cysterny,
 2. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 3. Dzienny wymiar zajęć wynosi do 8 godzin lekcyjnych.
 

IV. GODZINOWY WYMIAR ZAJĘĆ

 1. Szkolenie początkowe:
  1. Kurs podstawowy - 24 godziny.
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 16 godzin;
   2. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 8 godzin;
   3. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 8 godzin.
 2. Szkolenie doskonalące:
  1. Kurs podstawowy - 16 godzin.
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 8 godzin;
   2. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 5 godzin;
   3. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 5 godzin.
 

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Szkolenie może rozpocząć osoba, która złoży następujące dokumenty:
 1. Zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Kserokopia prawa jazdy.
 3. Kserokopia posiadanego dotychczas zaświadczenia ADR - tylko uczestnicy kursów specjalistycznych i doskonalących.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 

VI. OPŁATY I PŁATNICY

Koszty opłaty za kurs dokształcający, w tym za egzamin, ponosi:
 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujący takie przewozy - w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiście wykonuje tę działalność.
 2. Jednostka wojskowa - w przypadku szkolenia żołnierzy na potrzeby wojska.
 3. Uczestnik kursu - w innych wypadkach.
 4. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach opłata za kurs może być wniesiona w ratach, na warunkach określonych przez organizatora kursu.
 

VII. WARUNEK UKOŃCZENIA KURSU

Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa.
Wydawanie i przedłużanie zaświadczeń ADR
Zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat wydaje (przedłuża) Marszałek Województwa Lubuskiego po zdaniu egzaminu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki