Nowości

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów

 1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki.
 2. Osoba przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek wypełnić oraz podpisać „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz „Wniosek/Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy”. Zgoda wyrażona we Wniosku/Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze w przypadku oceny, iż udział zdającego w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka może odmówić egzaminowania takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 3. Wzór Ankiety i Oświadczenia/Wniosku jest prezentowany poniżej. Preferowana jest sytuacja, gdzie osoba składająca egzamin wydrukuje wcześniej wniosek (pobierz tutaj), wypełni go i odda egzaminatorowi bezpośrednio przed egzaminem. W innym przypadku wniosek taki można wypełnić w tut. WORD. Druki będą dostępne w sali oczekiwań.W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
 4. W przypadku stwierdzenia u osoby egzaminowanej gorączki, kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
 5. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Wydziale Obsługi Egzaminów i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie Info-Car lub procedurę zapisu telefonicznego. Kontakt osobisty z WOE w celu ustalenia terminu egzaminu jest możliwy tylko w sytuacjach wyjątkowych.
 6. Wstęp na teren WORD mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczególnymi przepisami. Dopuszcza się również obecność opiekunów osób niepełnosprawnych.
 7. W przypadku egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A2, A1 i AM dopuszczalne jest  używanie dostarczonych przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem telefonu zdającego).
 8. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.

II. Instrukcja obsługi pojazdów egzaminacyjnych.

 1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej, rękawic ochronnych oraz przyłbicy dostarczonych przez WORD.
 2. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia na plac manewrowy pod garaż, gdzie przeszkolony pracownik WORD  dokonuje wstępnej dezynfekcji (nie dotyczy Filii Żagań/Tomaszowo, gdzie dezynfekcji dokonuje egzaminator). Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji, fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku przypisanym do pojazdu egzaminacyjnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach - na wniosek egzaminatora, egzaminatora nadzorującego lub Dyrektora – pojazd może zostać podany dodatkowym czynnościom odkażającym.
 4. Pojazdy uczestniczące w egzaminach będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez pracowników Wydziału Administracyjnego zgodnie z harmonogramem przerw technicznych, wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny.
 5. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.
 6. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej AM, A1, A2, A należy odstawić pod garaż obsługi, gdzie będzie on podlegał dezynfekcji. Pracownik Wydziału Administracyjnego ma obowiązek zdezynfekować: kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko:
  - w przypadku używania kasku ochronnego należącego do WORD należy również dokonać dodatkowego odkażania kasku ochronnego wraz z urządzeniem do łączności,
  - należy poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie.
 7. Powyższe zasady dotyczą również pojazdów podstawionych przez ośrodki szkolenia kierowców. Obowiązek przygotowania tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym pojazd. W Filii WORD Żagań/Tomaszowo bieżącą dezynfekcję przeprowadza opiekun podstawionego pojazdu (instruktor lub właściciel ośrodka szkolenia).
 8. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji, opisane w pkt. 2-7 należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki